Sola Allyson – Ijoba a Re De Lyrics

0
Sola Allyson Isodotun Album Lyrics
Sola Allyson – Isodotun Album Lyrics

Ijoba a Re De Lyrics by Sola Allyson

Ijoba Re de
Åse Re béré
IjQba Re de
Agbåra wå
O bä slörii mi [x7]

Ad lib
IjQba Qlå ijQba agbära o. Ijoba ålååfiå
IjQba Re dé ooo
IjQba Qlä ijQba agbära o Ijoba ålääf(å
IjQba iserere

My men shall not be few!
Irånwö wå s’öriisédä a mi
IjQba Re dé, Re
My men shall not be few
Agbåra låt’édé Re é wå
Bi mo ti h salpä a mi läti wå ninü ifé Re
IjQba Re de, ijQba åseyqri, ijQba ririirånwé ni témi
IjQba Re de o, Re bére, agbåra wå, 6 gbé mi
wö bi éwü rö mi bi aso, bå s’örii mi
nää ni éré Re l’ö SQ bee mo gbék#lé éré Re,
mo gbék#lé Oro Baba omp Baba l’émi, ijQba Qlä
ijQba agbåra ijQba ålååfiå, my men shall not be
few mo so.

Ökünkün kå
lmölé dé
Irånwö dé
Gbogbo i$é h kün mi l’éwé

Ökünkün kå o
lmölé dé
Irånwö dé
Gbogbo i$é h kün mi l’éwé

Isé mo wä se ise lmél# mäa $’åseyé o
Måä rin årinté (årinté ni témi l’ ona mi)
Måä rin årinyé
Agbara wå
Ö bå s’örii mi

Ad lib:
Ökünkün kå! lmölé lät’ibi tilmölé ti htån
Irånwö dé Sori isédä mi, tan slöriisédå mi o
Ökünkün kå 000, béé nåå ni béé nåå ni. Måå rin
ärinté, mää llåjö jä mää rin ärinté.

Mo f’ébün solå
Béé näå 16 ri
Mo f’#bün mi f’ogo fün Olüwa t’Ö l’#bün mi
Béé nää l’ö ri
IjQba Re dé
Owé yidå l’örii$#då å mi
Åse Re låt’örün béré béé nåå ni
Qwé yidå l’örii$édä å mi
Isodétun dé bä mi n’irin åjö mi
Béé nää l’ö ri
My men shall not be few irånwé lät’or(gun
méreerin ågbåyé terni ni
Béé näå l’ö ri
Åwqn t’ö mäa gbé mi t’én mäa $ügbä ohun mo
gbé ka’ri wpn wä s’énå mi
Béé näå l’ö ri
IjQba Re dé o
Qwé yidå l’örii±då å mi
Siti åänü si ti irånwö si ti iserere bee naa ni
Qwé yidå l’örii$édå å mi
Iränwé ti mi ö ri ri mäa rii l’énä gbogbo bee naa ni
Béé näå l’ö ri
Ayé é mi å bü Qlå fün Q Enit’Ö ni 4bün mi béé nåå
ni
Béé näå l’ö ri
Béé néå l’ö ri Q pélü Båbä å mi
Owé yidå l’örii±dä mi
Mo ti di omp, mo ti di QmQ, mo ti di omp åpere
omo hän l’ärä a mi
Qwé yidå l’ériidä mi

Agbåra wå
O bå s’örii mi
Agbåra wä
Ö bä slörii mi

Written by; Sola Allyson
Released date; 8 February, 2021
Album/EP; Isodotun

Sola Allyson Ijoba a Re De Lyrics

Leave A Reply