Sola Allyson – Ilekun Lyrics

0
Sola Allyson Isodotun Album Lyrics
Sola Allyson – Isodotun Album Lyrics

Ilekun Lyrics by Sola Allyson

Ki l’ö h t’ilékün ilékün ün si
KI’ l’ö h t’ilékün ilékün ün si
Ki l’ö h t’ilékün ilékün ün si
Ki l’ö h t’ilékün ilékün ün si

gblöri yin s’öké eyin enu énä ilüun ün 9i
Qba ögo WQlé yi wä ilüun ün
E gb’öri yin s’öké eyin enu énå il#kun ün s1′
Qba ögo WQlé yi wä ilüun ün
Repeat

Ki I’ö h fa ökünkün, ökünkün ün kä
KI’ h fa ökünkün, ökünkün ün kå
Ki l’ö h fa ökünkün, ökünkün ün kä o
Ki l’ö h fa ökünkün, ökünkün ün kä
Eyin tlö wä nibi imél# tan imél# lmél# yo
Ki l’ö h fa ökünkün, ökünkün ün kä
Eyin t’ö wå nibi imélé tån iméle Irnéle é yo

Ki l’ö h fa ökünkün, ökünkün ün kä
Ki l’ö h fa igbékün okün ün jä
Ki l’ö h fa igbékün okün ün jä
Ki l’ö h fa igbékün okün ün jå
Ki l’ö h fa igbékün okün ün jå
A ti tü mi s’il# mo gba öminira okün ja
Ki l’ö h fa igbékün okün ün jä
A ti tü mi stile mo gba öminira okün ja
Ki l’ö h fa igbékün okün ün jå

Ad lib
Tani öké niwåjü u Sérübäbéli
Qba ögo Wonü ayé é mi wå
gb’öri yin s’öké eyin enu énå
Eyin’lekün ayérayé e gb’öri s’öké
Ökünkün kä ooo imölé wolé

A ti tü mi sile mo yo bi eye kürö ninü okün apeye
Okün mi ti jå
Agbära lät’öké wä tü mi sile mo ti yo
A ti tü mi sile mo gba öminira
Mo dlöminira kürö ninü ökünkün kürö ninü esé
ll#kün si eyin’lékün ayérayé e gb’öri s’öké
Qba ögo télé mi WQlé ayo mi

Qba ögo flasQ isegun w0 mi il#kün s1′
Olüwa ti Ö l’ägbåra tiÖ si le Ö wå ll#hin mi
Ti Olüwa n’ilé åti ékun isédå mi
Gbogb’ohun t’ö wå llöri ile is#dä mi t’Olüwa ni
Mo ti di t’Olüwa mo ti di omo
Oba ögo WQlé yi wä
Qba ögo WQlé é yi wå aaaaa

lmölé wolé
WOlé eeeee
Ökünkün ün kä
Ökünkün ün kä aaaaa
Okün ün jå
Okün ün jå aaaaaa
llékün il#kün s1, il#kün ayérayé a gbé Q slöké
ilékün si

Qba ögo IIÖ nil# ayé mi 6 WQlé wå
Égün ré, åånü ré, ilékün s1′ fün mi
Ohün ipil# t’ö rifé si mi niidäjé e däké e däké mo
di t’Olüwa Qba ögo Wonü ayé é mi wä
Ojü mi lå mo riran kedere, eti mi gb’öhun ti emi
nso
llékün si ilékün si fün mi
ls#dä mi gba ire is#dä mi gba ayo is#dä mi gba
olé

ld(wö idénå 6 kürö llönå mi
gb’öri s’öké
Qba ögo télé mi WQlé, åwqn ogün érun t’én
n’ipä ati agbära wén h sügbä mi
E gb’öri s’öké
Mo WQlé ayö, mo WQlé is#gun mo WQlé oore mo
WQlé ögo
Ökünkün kä

A ti mü mi wolé irnölé ökünkün kä kürö l’önå mi
Ökünkün kå kürö l’önå mi mo ti di omo
lmölé fitån slöriisédä mi lätlibi Imölé
Eyin tlö wå nibi lméle e tan Irnél#, e tan imélé e
gbé ås? Baba l’öriisedå mi
Ökun jå, a ti we mi mé ninü ere ökun mi ti jä
mo ti bö, mo ti bö, mo ti bö,
Ki l’ö h fa igbékün l’énå mi émi Qba
Baba l’émi
A ti tü mi slilé béé näå ni, béé näå 16 r( béé nää 16
se

Written by; Sola Allyson
Released date; 8 February, 2021
Album/EP; Isodotun

Sola Allyson Ilekun Lyrics

Leave A Reply